Intervisie bijeenkomsten voor kinderverpleegkundigen

Kinderverpleegkundigen die kinderverpleegkundige zorg in de thuissituatie verlenen vormen een selecte groep wijkverpleegkundigen met bijbehorende specifieke kennis en vaardigheden. Zij vervullen een belangrijke rol bij de zorg voor zieke kinderen in de thuissituatie. Naast de rol van zorgverlener vervullen zij ook een indicerende taak, volgens het normenkader en begrippenkader indiceren van de V&VN, voor zowel zorg in natura, als persoonsgebonden budget.

In 2020 heeft de beroepsgroep kinderverpleegkundigen de Handreiking Indicatieproces Kindzorg – Het inventariseren en organiseren van de zorgvraag en hulpbehoefte van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in de eigen omgeving vanuit de Zorgverzekeringswet – opgesteld en eind 2020 in gebruik genomen. De handreiking is bedoeld om eenduidigheid te bereiken bij het inventariseren, indiceren en organiseren va kinderverpleegkundige zorg inde eigen leefomgeving.

Momenteel worden de toolboxen van de diverse deelonderwerpen van de Handreiking gevuld.

Kinderverpleegkundigen van de brancheorganisatie intensieve kindzorg – BINKZ – komen meermalen per jaar bijeen om met elkaar de laatste wet- en regelgeving, het eenduidig gebruik van de Handreiking en de daarbij behorende toolboxen (worden nog verder uitgewerkt) en casuïstiek te bespreken.

Er worden meerdere bijeenkomsten van 2,5 uur, digitaal of op verschillende locaties in het land, georganiseerd.

De bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

 • Een korte introductie over eventuele veranderende wet-en regelgeving.
 • Een kort beschrijving wat er verstaan wordt onder verzorging en verpleging vallend onder de zorgverzekering en welke zorg daarin passend is. Wat is dat nu eigenlijk en welke factoren spelen daar een rol in? En hoe neem je daarin bewust je professionele rol? Bijvoorbeeld wanneer je de keuze maakt tot het overnemen van zorg bij dreigende overbelasting van ouders? Of juist wanneer je, ondanks weerstand, wilt inzetten op meer zelfstandigheid bij ouders en/of kind? Uitleg nieuwe PGB-regelementen diverse zorgverzekeraars. Dit alles rekening houdend met de rechten van het kind
 • Eventuele inbreng, vragen van deelnemers.
 • Concrete casuïstiek bespreken in een intervisie vorm.

CanMeds: Organisatie; Maatschappelijk handelen; Professionaliteit en kwaliteit

Jaarplanning Intervisie bijeenkomsten indicatiestelling in de kindzorg 2022 vindt u hier.

Martin Saes nieuwe voorzitter BINKZ

Het bestuur van Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) is zeer verheugd met de aanstelling van Martin Saes als nieuwe voorzitter. Op de Algemene Ledenvergadering stemde de leden in met zijn voordracht.

In de bijlage kunt u meer lezen over wie Martin Saes is.

 

Stappenplan verpleegkundige zorg in eigen omgeving

Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK) en de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben – in nauwe samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) – een stappenplan gemaakt ten behoeve van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak.

download stappenplan verpleegkundige kindzorg (dd 20 april 2020 – pdf)

Vragenlijst Coronavirus: welke gevolgen heeft dit voor jouw kind?

Het Coronavirus vormt het gesprek van de dag. Iedereen heeft ermee te maken, hoewel de effecten voor de een minder ingrijpend zullen zijn dan voor de ander. In de zorg worden verschillende maatregelen genomen. Zo bereiden ziekenhuizen zich voor op veel patiënten met een mogelijke Coronabesmetting. Behandelingen, onderzoeken of operaties die minder spoed vragen worden uitgesteld en later gepland. Dit zijn nu noodzakelijke maatregelen, maar wat zijn de gevolgen?

Had jouw kind een afspraak voor een onderzoek of operatie en is deze nu uitgesteld? Wat betekent dit? Heeft je kind een kwetsbare gezondheid en maak je je zorgen dat je behandeling of onderzoek wordt uitgesteld?
Heeft uw kind een chronische ziekte en of beperking? Is de dagbesteding of het verpleging kinderdagverblijf gesloten of wilt u uw kind hier nu zelf niet naar toe brengen? Wat betekent het coronavirus dan nu voor uw gezin?

Stichting Kind en Ziekenhuis is als patiëntenorganisatie geïnteresseerd in deze informatie omdat het inzicht geeft waar uitdagingen liggen die wij met de politiek en andere relevante partijen kunnen oppakken. U kunt als ouder deze vragenlijst anoniem invullen via:

www.kindenziekenhuis.nl/coronazorgen 

Reactie feitelijke onjuistheden brief BVIKZ 28 maart 2020

Kind & Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, V & VN Kinderverpleegkunde, Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg betreuren ten zeerste dat de BIVKZ zaterdag 28 maart jl. met een schrijven naar buiten is gekomen richting hun leden en de politiek. In dit schrijven staan meerdere feitelijke onjuistheden vermeld.

De reactie van bovengenoemde partijen is hieronder te donwloaden.

Brief Samenwerkende kindzorgpartijen_Corona en foutieve info_2020-03-29

Brief voor ouders over Corona virus

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De maatregelen en de zorgen die u als ouder heeft omtrent het coronavirus legt een extra druk op u als ouder. Verpleegkundig kinderdagverblijven zijn (deels) gesloten, respijtzorg is niet altijd mogelijk en de vraag of het veilig is om de kinderverpleegkundige thuis te laten komen, maakt dat u de zorg niet uit handen kunt of durft te geven.

Als Brancheorganisatie voor de Integrale Kindzorg (BINKZ) zijn wij er voor onze leden, maar ook voor u als ouder. De leden van BINKZ doen er alles aan om u te ondersteunen waar mogelijk, zodat u als ouder in deze uitzonderlijke situatie overeind kunt blijven.

Ons advies is, blijf in nauw contact met uw zorgaanbieder of zorgverlener en geef aan als er problemen zijn. Wij kijken met elkaar wat we voor u kunnen betekenen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw zorgaanbieder. Lukt dit niet dan kunt u BINKZ benaderen via mail adres: info@binkz.nl. Ook de netwerkcoördinatoren van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) staan voor u klaar, voor de contact gegevens kunt u terecht op: www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg.

We wensen u de komende tijd veel sterkte toe.

Het bestuur van BINKZ

18 maart 2020

Standpunt BINKZ met betrekking tot PBG indicatiestellling

De laatste weken is er veel te doen rondom de PGB indicatiestelling voor de kindzorg.

BINKZ is hierin van mening dat de problemen voort te komen uit het doorvoeren van een aanpassingen in de diverse PGB reglementen. Hierdoor komen ouders in financiële problemen en worden indicerende kinderverpleegkundigen in een rol geplaatst waar ze niet voor zijn opgeleid en
waar ze ook niet voor kiezen.

De taak van de indicerende kinderverpleegkundige is het inventariseren van de zorgbehoefte van het kind en gezin. De kinderverpleegkundige indiceert zorg conform het normenkader van de V&VN en wet- en regelgeving. Het budget wat bij de inventarisatie van de zorg hoort is een zaak van de zorgverzekeraar.

Ouders/verzorgers die, doordat zij voor hun zieke kind willen of moeten zorgen, daarbij hun werk moeten opgeven en dus hun inkomen verliezen zouden gecompenseerd moeten worden uit de sociale wetten die er zijn voor werk en inkomen.

Oproep vanuit BINKZ aan de politiek is dan ook om haar verantwoording hiervoor nemen en ervoor te zorgen dat er op korte termijn een overgangsregeling komt.

Zorg hoort bij de zorgverzekeraar en inkomen bij de sociale wetgeving.

Het bestuur van BINKZ

Vacature voorzitter BINKZ

De Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) heeft een uitdagende functie open en wel die van voorzitter.

BINKZ is de branchevereniging die zich sterk maakt voor de integrale kinderverpleegkundige zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving.

Leden van de Branchevereniging zijn organisaties die kinderverpleegkundige zorg leveren in de thuiszorg, in het kinderzorghuis en in het verpleegkundig kinderdagverblijf.

Profiel

 • De voorzitter die wij zoeken is het gezicht van de vereniging en is de persoon die als belangrijke eigenschap heeft het kunnen verbinden en bouwen van een groot netwerk rondom de zorg voor het kind en alle partijen die hierbij betrokken zijn;
 • De voorzitter is de spin in het web die samen met de bestuursleden het door de leden gedragen beleid uitdraagt naar de andere partijen die zich bezighouden met de kinderzorg;
 • Bekendheid met het netwerk in brede zin van zorgverzekeraars, verwijzers, de overheidsinstanties en zorgaanbieders in de kinderzorg is belangrijke ervaring voor de invulling van deze rol.

Algemeen

 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor 4 bestuursvergaderingen en 4 ledenvergaderingen per jaar en de extra activiteiten voortvloeiend uit de voorzittersfunctie;
 • Voldoet aan de vereiste onafhankelijkheid, vrij van mogelijke belangenverstrengeling en onverenigbaarheden;
 • De tijd die deze functie met zich meebrengt is op jaarbasis 360 uur en flexibel in te vullen in samenspraak met het bestuur.

Vergoeding is bespreekbaar.

Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met:

Bart Mulder 06-53399928 of Christa van der Born 06-28520604 of
via de mail naar info@binkz.nl

Afscheid van Jacob Hofdijk

Op 20 september 2019 heeft Jacob Hofdijk afscheid genomen als voorzitter van de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ). Jacob heeft zich voor de Vereniging Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en daarna voor BINKZ afgelopen jaren buitengewoon ingezet ten behoeve van Integrale Kindzorg in Nederland.

BINKZ is één van de partners in het programma van het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Voor zijn werk om integrale zorg te bevorderen ontving hij in Juni de SiloSloper 2018 award.

Het bestuur en de leden van BINKZ willen Jacob hartelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet en al het goede wat hij voor de Kindzorg heeft betekend.

Naamswijziging opleiding kinderverpleegkundige per 1 augustus 2018

Op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per 1 augustus 2018 de opleidingsnaam van de kinderverpleegkundige extramurale zorg gewijzigd in kinderverpleegkundige. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van één diplomatitel met twee uitstroomprofielen namelijk ‘intramurale zorg’ en ‘extramurale zorg’.

Deze uitstroomprofielen zijn nodig omdat er sprake is van een gering verschil in de opleidingseisen, te weten de opleidingssetting en de eisen die aan de praktijkleersituatie worden gesteld.

Het CZO zal vervolgens de opleidingseisen synchroniseren waardoor het benoemen van de uitstroomprofielen in de toekomst niet meer noodzakelijk is.

Dit betekent dat de CZO erkende BINKZ leden aanspraak kunnen maken op de beschikbaarheidsbijdrage bij het succesvol afronden van de opleiding tot kinderverpleegkundige. Zij kunnen daartoe de verlening aanvragen via het CZO bij de NZA voor 1 oktober 2018.

Brancheorganisaties voor integrale kindzorg buiten het ziekenhuis slaan handen ineen en gaan samen verder onder nieuwe naam BINKZ

Op 9 juli heeft Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport –  tijdens  zijn werkbezoek het eerste BINKZ-lidmaatschapstegeltje overhandigd aan Wilma Stoelinga van Kinderhospice Binnenveld.. De brancheorganisatie VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en BMKT (Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis) hebben op 25 juni jl. formeel de handen ineen geslagen en besloten om samen verder te gaan onder de vlag van BINKZ. De naam BINKZ staat voor Branchevereniging Integrale KindZorg en is de nieuwe branchevereniging voor zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis. De droom van de aangesloten lidorganisaties is om tot een aanbod te komen van gezonde integrale zorg voor (ernstig) zieke kinderen waarbinnen professionals optimaal samenwerken zodat ouders van een ziek kind zich gesteund voelen en het zieke kind zoveel mogelijk kind kan zijn.

BINKZ is een unieke brancheorganisatie waarbinnen werkgevers vanuit de kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen samenwerken. Het doel van BINKZ en de daarbij aangesloten organisaties is om te komen tot een integraal zorgaanbod waarbij de zorg rondom het zieke kind en het gezin buiten het ziekenhuis goed is afgestemd tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorgorganisaties en organisaties die werkzaam zijn in de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De zorg aan zieke kinderen is vaak complexer dan alleen de medische aandoening die zij hebben. Kinderen die ziek zijn worden op dit moment niet altijd even goed geholpen omdat er nog onvoldoende wordt samengewerkt tussen werkgevers in de verschillende domeinen waar zieke kinderen mee te maken hebben. Organisaties weten op dit moment onvoldoende van elkaar om samen te komen tot afgestemde zorg. Kinderen en ouders raken hierdoor in de problemen omdat zij vaak van ‘het kastje naar de muur’ worden gestuurd. BINKZ wil daar verandering in aanbrengen doordat werkgevers uit alle kinderleefdomeinen lid kunnen worden van deze brancheorganisatie waarin samen wordt toegewerkt naar een integraal zorgaanbod.

Op termijn kunnen zieke kinderen en hun gezinnen hiervan profiteren omdat:

 • Werkgevers binnen verschillende domeinen afspraken met elkaar maken over de manier waarop er wordt samengewerkt. Hierdoor is het voor het kind en de ouders helder wat zij kunnen verwachten;
 • Er zeven netwerken worden gebouwd waarin alle praktijkprofessionals met elkaar aan tafel zitten om de zorg rondom het kind en het gezin beter op elkaar af te stemmen;
 • Er wordt doorverwezen naar elkaar waarbij de doorverwijzing geaccepteerd wordt in bijvoorbeeld het geval van benodigde indicatiestelling in de Zorgverzekeringswet én Jeugdwet. Hierdoor worden het kind en het gezin niet ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd;
 • Er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor het opleiden van (zorg)professionals zodat er voldoende aanbod is om aan de vraag van kind en ouders te voldoen;
 • Het overkoepelend zorgplan en de digitalisering ervan wordt bevorderd zodat er informatie beschikbaar is voor het kind en gezin.

BINKZ zal zich hiervoor gaan inzetten en zich manifesteren als een vooruitstrevende partner die koploper en verbinder is in het proces van de totstandkoming van de integrale kindzorg.

(persbericht BINKZ, 12 juli 2018)

Minister De Jonge tijdens werkbezoek kinderhospice Binnenveld in Barneveld: Kindzorg hoort zorg rondom kind en gezin te zijn

‘Het is ontzettend belangrijk dat we zieke kinderen en hun familie zoveel mogelijk ontlasten en helpen door goede organisatie, begeleiding en liefdevolle zorg op de juiste plek. Dat kan alleen door samenwerking.’ Dit zegt minister Hugo de Jonge van VWS over het Medische Kindzorgsysteem (MKS) bij het werkbezoek op 9 juli 2018 aan het kinderhospice Binnenveld in Barneveld. De Jonge is naar Binnenveld in Barneveld gekomen om daar te praten over de knelpunten binnen de kindzorg en welke oplossingen mogelijk zijn.

MeerJarenAgenda
De partners die bij kindzorg zijn betrokken hebben de Vooruitblik Meerjarenagenda 2019-2023 aan hem gepresenteerd. Hierin zijn de ambities voor de komende 5 jaar neergelegd. De eerste stappen naar integrale transmurale kindzorg zijn met het MKS al gezet. Het doel is om gezamenlijk toe te werken naar optimale ketenzorg aan zieke kinderen: van het ziekenhuis naar de eigen omgeving. Bijlage bij deze meerjarenagenda is de Rapportage patient journeys kinderpalliatieve zorg van de Stichting PAL Kinderpalliatieve expertise. Van gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft, is beschreven hoe de zorg eruitziet en welke barrières ouders tegenkomen bij het regelen van de zorg. Het blijkt dat verschillende zorgwetten en niet op elkaar afgestemde bekostiging de grootste knelpunten vormen. Hoe de implementatie van de integrale zorg aan zieke kinderen in de komende periode vorm krijgt, is verder uitgewerkt in de Routemap om te komen tot integrale zorg voor zieke kinderen. De minister heeft beloofd de plannen goed door te nemen: ‘Wetten geven geen zorg, mensen doen dat. Het is goed om te zien en te horen dat er al veel gebeurt om de zorg aan kinderen te verbeteren. Ik ben blij dat nu een gezamenlijke meerjarenagenda is opgesteld. Dat geeft richting en houvast.’

Zorg volgt kind
Bij zorg wordt de focus vaak gelegd op aandoeningen en behandelingen. Kinderen willen vooral kind zijn en dingen doen waar andere kinderen ook mee bezig zijn, het liefst in de eigen omgeving. Dat betekent dat de zorg het kind én het gezin moet volgen: in het ziekenhuis én daarbuiten. Als duidelijk wordt dat een kind buiten het ziekenhuis nog zorg nodig gaat hebben, moet er in het ziekenhuis al vroeg worden nagedacht over het vervolg van de zorg voor de kinderleefdomeinen medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid. Kinderen en ouders geven aan welke zorg en ondersteuning zij nodig denken te hebben. Zij moeten daar ook de regie in kunnen hebben.

Integrale aansluitende zorg
Met het MKS wordt in vier fasen toegewerkt naar passende integrale zorg die aansluit bij de zorg in het ziekenhuis. Ouders en kind vullen, met begeleiding van een professional, de hulpbehoeftescan in. Op basis daarvan komt een overkoepelend zorgplan tot stand: voor thuis, op school en op alle plekken waar het kind zich bevindt en mogelijk ook weer terug in het ziekenhuis. Hierin staat precies beschreven wie welke zorg verleend, wat de voortgang is en wie waar verantwoordelijk voor is. Van daaruit wordt ook de vertaling gemaakt naar de bekostiging. De overdracht naar de organisaties die thuis de zorg verlenen, gebeurt in het ziekenhuis. Zo kan er daadwerkelijk transmurale ketenzorg ontstaan. Verandert de situatie van het kind en het gezin, dan veranderen de zorg én het zorgplan mee. Het kind en het gezin worden integraal bekeken: voor het hele gezin is er één plan en het is duidelijk wie wat betaalt.

Ontwikkelen
Hester Rippen, voorzitter MKS Programma: ‘Het is noodzakelijk dat iedereen die te maken krijgt met de zorg voor zieke kinderen ook echt het kind en gezin als uitgangspunt neemt. Nu wordt nog te vaak uitgegaan van de plek waar zorg wordt gegeven. Die schotten moeten weg. In het belang van het kind moet er niet te veel en niet te weinig zorg zijn: alles afgestemd op de behoefte van kind en gezin. Het doel moet zijn dat elk kind zich gewoon kan ontwikkelen, ondanks de ziekte.’

Kwaliteitsimpuls
In het najaar wordt de verpleegkundige kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’ gepubliceerd. Deze standaard is het resultaat van samenwerking van alle veldpartijen en beschrijft wat goede (verpleegkundige) zorg is. De kwaliteitsstandaard moet (kinder-)verpleegkundigen ondersteunen en ouders en kinderen informeren over wat zij mogen verwachten. Daarnaast is de standaard nuttig voor alle professionals die te maken hebben kindzorg thuis: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid.

Meer weten over het MKS en integrale transmurale kindzorg: ga naar www.hetmedischekindzorgsysteem.nl of mail naar info@mksprogramma.nl.


Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van zes partners: V&VN Kinderverpleegkunde – Stichting Kind en Ziekenhuis – Branchevereniging Integrale Kindzorg – Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) – Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise – Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA)

(persbericht MKS Programmabureau – 10 juli 2018)