Intervisie voor kinderverpleegkundigen

Kinderverpleegkundigen die kinderverpleegkundige zorg in de thuissituatie verlenen vormen een selecte groep wijkverpleegkundigen met bijbehorende specifieke kennis en vaardigheden. Zij vervullen een belangrijke rol bij de zorg voor zieke kinderen in de thuissituatie. Naast de rol van zorgverlener vervullen zij ook een indicerende taak, volgens het normenkader en begrippenkader indiceren van de V&VN, voor zowel zorg in natura, als persoonsgebonden budget.

In 2020 heeft de beroepsgroep kinderverpleegkundigen de Handreiking Indicatieproces Kindzorg – Het inventariseren en organiseren van de zorgvraag en hulpbehoefte van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in de eigen omgeving vanuit de Zorgverzekeringswet – opgesteld en eind 2020 in gebruik genomen. De handreiking is bedoeld om eenduidigheid te bereiken bij het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving.

Momenteel worden de toolboxen van de diverse deelonderwerpen van de Handreiking gevuld.

Kinderverpleegkundigen van de brancheorganisatie intensieve kindzorg – BINKZ – komen meermalen per jaar bijeen om met elkaar de laatste wet- en regelgeving, het eenduidig gebruik van de Handreiking en de daarbij behorende toolboxen (worden nog verder uitgewerkt) en casuïstiek te bespreken.

Er worden meerdere bijeenkomsten van 2,5 uur, digitaal of op verschillende locaties in het land, georganiseerd. Zie hier de jaarplanning Intervisie indicatiestelling in de kindzorg 2022. De intervisie is van 10:00 uur tot 12:30 uur en geaccrediteerd met 3 punten voor het kwaliteitsregister.

De bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

  • Een korte introductie over eventuele veranderende wet-en regelgeving.
  • Een kort beschrijving wat er verstaan wordt onder verzorging en verpleging vallend onder de zorgverzekering en welke zorg daarin passend is. Wat is dat nu eigenlijk en welke factoren spelen daar een rol in? En hoe neem je daarin bewust je professionele rol? Bijvoorbeeld wanneer je de keuze maakt tot het overnemen van zorg bij dreigende overbelasting van ouders? Of juist wanneer je, ondanks weerstand, wilt inzetten op meer zelfstandigheid bij ouders en/of kind? Uitleg nieuwe PGB-regelementen diverse zorgverzekeraars. Dit alles rekening houdend met de rechten van het kind
  • Eventuele inbreng, vragen van deelnemers.
  • Concrete casuïstiek bespreken in een intervisie vorm.

CanMeds: Organisatie; Maatschappelijk handelen; Professionaliteit en kwaliteit