Strategisch beleid

BINKZ geeft op de volgende manieren invulling aan de doelstellingen zoals die beschreven zijn in de missie en visie van de branchevereniging:

  1. de branche vereniging BINKZ zal een actieve rol spelen bij de doorontwikkeling van en het onderhouden van de regionale kennisnetwerken en de regionale implementatie van de integrale zorg verlening;

  2. het onderhouden en beschikbaar stellen van de landelijke richtlijnen, de lokale protocollen, kennis en ervaringen;

  3. het bevorderen van een optimale samenwerking in de keten gericht op het belang van kind en gezin door in te zetten op de implementatie van integrale kindzorg (MKS) met de partners in de regio;

  4. het bijdragen aan het op landelijk niveau oplossen van implementatie vraagstukken, zoals het bevorderen van ”eenheid van taal”, het voldoen aan opleidingseisen, de deelname aan landelijke rapportages.

  5. het onderhouden van een gecertificeerd klanttevredenheidsonderzoek voor organisaties die bij de branchevereniging BINKZ zijn aangesloten;

  6. een actieve deelname van leden in de secties voor de verpleegkundig kinderdagverblijven, verpleegkundig kinderzorghuis en verpleegkundige kinderthuiszorg en ze betrekken bij overleg vormen met ketenpartners;

  7. de branchevereniging BINKZ zal zich richten op het verbeteren van de zorg door de inzet van innovatieve ontwikkelingen en zich organiseren op een snelle implementatie van bewezen verbeteringen;

  8. de branchevereniging BINKZ zal de zakelijke en inhoudelijke belangen van de leden en de integrale kindzorg bevorderen door structurele en actieve contacten te onderhouden met de stakeholders zoals VWS, ZN, Zorgverzekeraars, V&VN, Zorg Instituut Nederland en ZonMw;

  9. de groei van aanbod van gekwalificeerde kinderverpleegkundigen bevorderen door actieve deelname in overleggen met het V&VN, CZO, NVZ, NFU en VWS en het bevorderen van het beschikbaar stellen van financiële middelen om de tekorten op relatief korte termijn te kunnen wegwerken.