Resultaten enquete onder indicerende kinderverpleegkundigen

Najaar 2020 heeft de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) door middel van een enquête de mening en ervaringen gepeild van indicerende kinderverpleegkundigen die in loondienst zijn bij haar leden. Aanleiding waren signalen dat kinderverpleegkundigen zich soms geïntimideerd of zelfs onveilig voelen omdat de gestelde indicatie niet voldeed aan de verwachting van de ouders. Ook waren er geluiden dat de door de kinderverpleegkundige gestelde indicatie onder druk van de zorgverzekeraar werd aangepast. Tegelijkertijd speelden landelijk vragen over de werkwijze, interpretatie en toepassing van de HIK (Handreiking Indicatiestelling Kindzorg). Een bijkomende reden voor een enquête onder deze doelgroep was het feit dat intussen Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van de invoering van de HIK. Hierbij stelden belangengroepen van ouders het indiceren volgens de handreiking aan de kaak. BINKZ wilde als tegenwicht van haar leden weten hoe zij het werken volgens de handreiking vanuit de indicatie-kant ervaren. Het bestuur van BINKZ heeft de signalen omgezet in een enquête om de omvang van de problematiek in kaart te brengen. De enquête is uitgezet onder hbo-kinderverpleegkundigen die in loondienst zijn bij leden van de brancheorganisatie BINKZ en die indiceren binnen de Zorg Verzekeringswet (Zvw).

Op basis van de reacties op de enquête hebben wij goede inzichten gekregen in de omvang en de ervaringen met intimidatie, zich onder druk gezet voelen, zich niet serieus genomen voelen en zich onveilig voelen, onder een representatieve doelgroep indicerende kinderverpleegkundigen. De uitkomsten geven ons een handvat om in de (politieke) discussie over deze problematiek de professionele kennis en de ervaringen van onze beroepsgroep te belichten en zo nodig te verdedigen. Daarnaast zijn de verkregen gegevens het startpunt voor verder onderzoek en beleidsvorming om de positie van indicerende kinderverpleegkundigen verder te borgen. Na bovenstaande enquête zijn er voorts verduidelijkingsvragen gesteld bij de werkgevers van de indicerend kinderverpleegkundigen. De uitkomst hiervan is in deel II van het rapport verwerkt.

Download de resultaten van de enquete (pdf)